Facebook IconInstagram IconTripadvisor Icon

Karta podarunkowa

Regulamin karty podarunkowej Magnolia Park

I. Postanowienia ogólne i Definicje

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady wydawania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej MasterCard dostarczanej przez firmę Flex-e-vouchers.

1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Karta Podarunkowa („Karta”) – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego został wydany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Administrator i Wydawca („Administrator”)-Flex-e-vouchers Limited będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisana do  ewidencji pod numerem 03983439 z siedzibą przy 28 West Street, LU6 1TA, Dunstable Bedfordshire. Flex-e-vouchers Limited obsługuje program

Kart Podarunkowych w centrach handlowych na podstawie licencji Wydawcy Karty oraz, wraz z Global Processing Services FZ LLC (z siedzibą w Office 3214, Al Shatha Tower, Dubaj, Internet City, PO Box 502677, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie),dostarcza systemy technologiczne.

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie karty przedpłaconej MasterCard poprzez jej zakup lub została mu ona przekazana przez Nabywcę.

Akceptant – podmiot, który przyjmuje płatność przy użyciu Karty Podarunkowej i wyraża zgodę na ten sposób zapłaty za towary i/lub usługi.

Oświadczenie –deklaracjaokreślającacel wykorzystania danych osobowych Nabywcy o ile jest osobą fizyczną. Przed wydaniem Karty Podarunkowej, Nabywca o ile jest osobą fizyczną winien złożyć swój podpis na Oświadczeniu co oznacza udzielenie zgody na wykorzystanie i przetwarzaniedanych osobowych Administratorowi oraz akceptację warunków Regulaminu.

W przypadku osób prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale wyposażonych w zdolność prawną i/ zdolność do czynności prawnych podpis stanowiący potwierdzenie warunków Regulaminu jest składany przez osobę/podmiot uprawniony do reprezentacji danej jednostki organizacyjnej bądź osoby prawnej.

Paragon – niefiskalny dokument, będący potwierdzeniem zapłaty za zasilenie Karty Podarunkowej.

Informacja o Karcie – zaświadczenie, zawierające szczegółowe informacje o Karcie Podarunkowej tj.  okres ważności Karty, kwoty zdeponowane na Karcie oraz kod aktywacyjny w przypadku kart wydanych z „Opóźnioną aktywacją”.

Opóźniona Aktywacja – sposób wydawania Karty Podarunkowej, w którym Karta jest zasilona określoną kwotą pieniędzy ale jest nieaktywna. Nabywca lub Posiadacz może aktywować Kartę poprzez Kod Aktywacyjny w punkcie informacji centrum handlowego, poprzez infolinię lub online.

Kod Aktywacyjny – 6-cyfrowy ciąg znaków służący do aktywacji Karty w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną aktywacją”.

Transakcja łączona – transakcja zapłaty za towar lub usługi, przy wykorzystaniu kilku form płatności.

Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w centrum handlowym.

 

II. Zakup Karty Podarunkowej

2.1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe w punkcie informacji centrum handlowego.

2.2. Administrator zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w centrum handlowym, dla którego została wydana. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Administratorowi środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w oznaczonym terminie ważności Karty.

2.3. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana za pomocą gotówki, karty   płatniczej lub przelewu. W przypadku płatności przelewem Nabywca zobowiązany jest do dokonania przelewu na wskazany przez Administratora rachunek bankowy a Karty Podarunkowe zostaną wydane Nabywcy najpóźniej następnego dnia po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

2.4. Maksymalna wartość zasilenia w przypadku kart zakupionych w centrum handlowym to 4000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.5. Maksymalna wartość zasilenia w przypadku kart zakupionych przez Internet to 1000 PLN a minimalna to 50 PLN.

2.6. Karta Podarunkowa zakupiona w centrum handlowym zostanie aktywowana najpóźniej w ciągu 30 minut od jej zakupu. W przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”, Karty są aktywowane za pomocą kodu aktywacyjnego przez Posiadacza w dowolnym czasie, nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu i są aktywne w ciągu 30 minut od aktywacji.

2.7. Wraz z Kartą Nabywca otrzyma: Paragon;  Informacje o Karcie.

2.8. Saldo dostępnych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie. Po wykorzystaniu dostępnego limitu kwotowego Kartę Podarunkową należy zniszczyć.

2.9. Przed wydaniem Karty Podarunkowej Nabywca o ile jest osobą fizyczną jest zobowiązany podać swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oraz podpisać Oświadczenie. Administrator zastrzega prawo weryfikacji podanych danych osobowych Nabywcy o ile jest on osobą fizyczną z danymi znajdującymi się w dowodzie tożsamości.

W przypadku osób prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale wyposażonych w zdolność prawną i/ zdolność do czynności prawnych należy wskazać dane indywidualizujące daną osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną w sposób określony właściwymi przepisami prawa.

2.10. Niewyrażenie zgody na podanie danych osobowych lub okazanie dowodu tożsamości skutkuje odmówieniem wydania Karty Podarunkowej.

2.11. Nabywca, o ile jest osobą fizyczną, zakupujący Karty w centrum handlowym zobowiązany jest do:

  • okazania dowodu tożsamości jeśli kwota transakcji przy zakupie Kart Podarunkowych:
    – w przypadku płatności gotówką  – przekracza 500 PLN
    – w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem – przekracza 2000 PLN
  • okazania dowodu tożsamości w celu pobrania przez kasjera numeru dowodu tożsamości jeśli kwota transakcji przy zakupie Kart Podarunkowych:
    – w przypadku płatności gotówką – przekracza 2000 PLN
    – w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem– przekracza 4000 PLN.

2.12. Nabycie Karty Podarunkowej przez osobę z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.

 

III. Użytkowanie Karty Podarunkowej

3.1. Kartą Podarunkową można posługiwać się w celu zapłaty za towary i usługi wyłącznie u najemców centrum handlowego, dla którego została wydana Karta, akceptujących płatności MasterCard, za wyjątkiem salonu kas samoobsługowych Tesco.

3.2. Przy użyciu Karty Podarunkowej nie można dokonywać wypłat gotówki z bankomatu lub zapłaty za towary lub usługi świadczone za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, Internetu ani innych transakcji, przy których Posiadacz nie jest obecny.

3.3. Środki gromadzone na Karcie nie podlegają oprocentowaniu.

3.4. Karta jest nieimienna i może być przekazana drugiej osobie, która staje się jej Posiadaczem.

3.5. Posiadacz jest upoważniony do dokonywania transakcji na Karcie do wysokości aktualnego salda dostępnych środków. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji płatności Kartą przez Akceptanta z powodu zbyt niskiego salda dostępnych środków na Karcie.

3.6. Przy realizacji Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3.7. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Posiadacz zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej. Posiadacz winien przy tym poinformować Akceptanta o aktualnym saldzie na Karcie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji płatności Kartą przez Akceptanta z powodu braku dostępności tego typu sposobu płatności.

3.8. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego została wydana Karta. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do dnia obowiązującego jako termin ważności Karty Podarunkowej.

3.9. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu daty ważności Karty Podarunkowej. Wartość dokonanej transakcji zostanie przekazana Akceptantowi.

3.10. Transakcja dokonywana u Akceptanta jest autoryzowana przez Posiadacza poprzez złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji.

3.11. Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się poprzez podanie kodu PIN ani zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego.

3.12. Transakcje dokonane są w walucie kraju, w którym są realizowane. W przypadku gdy Akceptant umożliwia dokonanie transakcji w innej walucie, Posiadacz Karty autoryzując transakcję, wyraża zgodę na zastosowanie przez Akceptanta dodatkowej opłaty lub kursu walutowego. Mastercard International przelicza kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż złoty, na walutę rozliczeniową Karty po kursie Mastercard International.

3.13. Termin ważności Karty Podarunkowej oraz saldo dostępnych środków można sprawdzić w następujący sposób:
a) dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci). Biuro czynne w godzinach: poniedziałek – sobota : 9:00 – 21:00, niedziela: 10:00 – 20:00;
b) odwiedzając stronę internetową centrum handlowego, w którym Karta została zakupiona;
c) odwiedzając stronę internetową Administratora programu Kart Podarunkowych www.flex-e-card.pl;
d) w punkcie informacji w centrum handlowym, w którym Karta została zakupiona.

3.14. Po upływie 12 miesięcy od zakupu, Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 5.2.

3.15. Posiadacz ma prawo połączyć środki znajdujące się na kilku Kartach Podarunkowych, których termin ważności jeszcze nie upłynął, w punkcie informacji centrum handlowego. Informacje o opłatach za połączenie środków na Kartach obowiązują zgodnie z Tabelą Opłat w pkt. X.

3.16. Posiadacz ma prawo dokonania zwrotu towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, jeżeli polityka zwrotów danego Akceptanta na to pozwala.

 

IV. Utrata lub uszkodzenie Karty

4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Administratora.

4.2. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku:
– utraty Karty;
– kradzieży Karty;
– podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty;
– zniszczenia Karty.

4.3. Zastrzeżenie Karty jest dokonywane przez Posiadacza telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

4.4. Posiadacz Karty jest zobowiązany podać numer Karty, który widnieje na Informacji o Karcie w celu dokonania jej zastrzeżenia. Jeżeli Posiadacz nie jest w stanie podać numeru Karty lub żadnych innych dodatkowych informacji takich jak: dane Nabywcy, data zakupu Karty (co będzie skutkowało niemożliwością odnalezienia Karty w systemie Administratora),Karta nie zostanie zastrzeżona

4.5. Zastrzeżenie Karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem prośby o wydanie Karty zastępczej.

4.6. Karta zastępcza zostanie wydana w punkcie informacji centrum handlowego, w którym została zakupiona Karta. Karta zastępcza zostanie zasilona kwotą dostępną na Karcie w chwili jej zastrzeżenia, od której zostanie potrącona opłata w wysokości 20 zł wg Tabeli Opłat w pkt. X.

4.7. Po zastrzeżeniu Karty nie ma możliwości dokonywania transakcji przy jej użyciu.

4.8. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć.

 

V. Wygaśnięcie ważności Karty Podarunkowej

5.1. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu lub od dnia jej aktywacji w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”. Po tym czasie, Posiadacz traci prawo do użytkowania Karty, a środki na niej pozostałe przepadają.

5.2. Posiadacz ma prawo do wznowienia wygasłych środków na Karcie w ciągu 90 dni, licząc od dnia utraty jej ważności.

5.3. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Podarunkowej wraz z pozostającymi na niej środkami pod warunkiem dokonania zgłoszenia, w następujący sposób:
– składając uzasadniony wniosek  bezpośrednio w punkcie informacji centrum handlowego, z którego zakupiono Kartę.
– wysyłając uzasadniony wniosek na adres email : karta@flex-e-card.pl
– telefonując pod numer Biura Obsługi Klienta.

5.4. Pisemne prośby o wznowienie środków są rozpatrywane przez Administratora w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Posiadacz otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób w jaki dokonał zgłoszenia.

5.5. Jeśli wniosek o wznowienie Karty zostanie rozpatrzony pozytywnie, Posiadacz będzie mógł korzystać z dotychczasowej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia.

5.6. Opłata za wznowienie środków na Karcie wynosi 20 zł. wg Tabeli Opłat w pkt. X. Opłata zostanie potrącona od kwoty środków wznowionych na Karcie.

 

VI. Wykup środków z Karty Podarunkowej

6.1. Wykup środków z Karty Podarunkowej jest możliwy do zrealizowania wyłącznie przez Nabywcę i wyłącznie po spełnieniu warunków:
– Nabywca przedstawi dowód zakupu w formie Paragonu;
– nie upłynął okres 14 dni od daty zakupu Karty;
– Nabywca posiada Kartę Podarunkową w chwili realizacji wykupu i zwróci ją do punktu informacji centrum handlowego, w którym została ona zakupiona.
– Karta Podarunkowa jest niepodpisana;
– saldo dostępnych środków jest równe saldzie zasilonego na Karcie w dniu jej zakupu;
– Nabywca przedstawi kartę płatniczą o tym samym numerze co karta płatnicza, którą dokonano transakcji za zasilenie Karty Podarunkowej, w przypadku gdy zasilenie Karty Podarunkowej zostało dokonane kartą płatniczą.

6.2. Nabywca jest uprawniony do wykupu środków z Karty Podarunkowej w przypadku nie spełnienia warunków opisanych w pkt. 6.1. po uiszczeniu opłaty 40 PLN zgodnie z Tabelą Opłat  w pkt. X. Opłata może być potrącona od kwoty środków na Karcie.

6.3. Posiadacz Karty nie jest uprawniony do wykupu środków z Karty Podarunkowej.

6.4. Zwrot środków zostanie zrealizowany w takiej samej formie, w jakiej zasilono Kartę Podarunkową.

6.5 Wykup środków z Karty jest realizowany w punkcie informacji centrum handlowego, w którym została zakupiona Karta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

 

VII. Ochrona Danych Osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych jest Administrator programu Flex-e-vouchers. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Flex-e-vouchers sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim organem zajmującym się ochroną danych osobowych.

7.2. Administrator Programu Kart Podarunkowych pobiera dane osobowe Nabywcy Karty w zakresie i  celu niezbędnym do wykonywania czynności bankowych koniecznych do obsługi Karty przedpłaconej MasterCard oraz zapobiegania oszustwom finansowym oraz „praniu brudnych pieniędzy”. Administrator udostępnia dane osobowe Wydawcy Karty.

7.3. Administrator Programu Kart Podarunkowych nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

7.4. Dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach przez określony czas, a następnie z nich usuwane zgodnie z wymogami organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

7.5. Nabywcy przysługuje prawo do:
– dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia,
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

VIII. Odpowiedzialność i obowiązki

8.1. Wraz z Kartą Nabywca jest zobowiązany do przekazania Posiadaczowi Karty: – Informacji o Karcie;

8.2. Posiadacz Karty jest zobowiązany do:
– przestrzegania Regulaminu użytkowania Karty;
– zabezpieczenia Karty przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem lub przywłaszczeniem przez inne osoby;
– niezwłocznego zastrzeżenia Karty gdy zachodzi taka konieczność (wg pkt. 4.2.);
– sprawdzenia zgodności szczegółów transakcji przed dokonaniem jej autoryzacji.

8.3. Posiadacz Karty ponosi pełną odpowiedzialność za:
– autoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej;
– nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia w przypadku gdy Posiadacz Karty doprowadził do nich umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków określonych w Regulaminie.

8.4. Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia maksymalnie do kwoty 200 zł. Nie dotyczy to transakcji, których Posiadacz Karty dokonał umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków określonych w Regulaminie.

 

IX. Reklamacje

9.1. Posiadacz Karty ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty, uszkodzenia mechanicznego lub innego uszkodzenia uniemożliwiającego użytkowanie Karty, powstałych przed jej zakupem przez Nabywcę. Reklamacji dokonuje się poprzez złożenie pisemnej reklamacji w punkcie informacji centrum handlowego w którym została zakupiona Karta.

9.2. Do reklamacji należy załączyć dokumenty uzasadniające reklamację.

9.3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Administratora Programu w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Posiadacz Karty. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.

9.4. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Posiadacz jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator wyda Posiadaczowi nową Kartę Podarunkowa zasilona kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej, w chwili jej oddania Administratorowi. Okres ważności Karty Podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Katy Podarunkowej.

 

X. Tabela Opłat

– Opłata za wydanie Karty Podarunkowej: Brak opłaty.
– Opłata za wznowienie środków na Karcie Podarunkowej: 20 zł.
– Opłata za wykup środków Karty Podarunkowej: 40 zł.
– Opłata za połączenie środków z kilku Kart Podarunkowych: 5 zł. za połączenie środków z pierwszej Karty. 1 zł. za połączenie środków z drugiej Karty i z każdej  kolejnej Kart.

 

XI.  Postanowienia Końcowe

11.1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

11.2. Karta Podarunkowa jest zwolniona z dyrektywy w sprawie usług płatniczych (Payment Services Directive) oraz pieniądza elektronicznego (E-money Directive).

11.3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

11.4. Regulamin obowiązuje dla Kart Podarunkowych wydanych po 1 lipca 2015.

11.5. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Posiadacz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

11.6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.7. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Centrum Handlowego, w którym została zakupiona Karta Podarunkowa z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

11.8. Administrator zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia Karty w przypadku:
– naruszenia przez Posiadacza postanowień niniejszego Regulaminu;
– wystąpienia przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty.

11.9. Administrator i Posiadacz Karty będą starali się rozwiązywać wszelkie spory na mocy porozumienia między Stronami. Spory, które nie mogą być rozwiązane w ten sposób będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza Karty Podarunkowej.