Facebook IconInstagram IconTripadvisor Icon

Regulamin karty lunchowej

Regulamin korzystania z karty lunchowej w Centrum Handlowym Magnolia Park

§ 1. Główne cele i założenia

1. Karta Lunchowa to program promocyjny dotyczący specjalnych ofert kulinarnych i gastronomicznych restauracji i kawiarni w CH Magnolia Park, adresowany do firm zlokalizowanych w sąsiedztwie, w granicach określonych granicami administracyjnymi dzielnicy Wrocław Stare Miasto, zgodnie z uchwałą nr XX/419/16 Rady Miejskiej Wrocławia z 21 stycznia 2016 roku. Program polega na możliwości skorzystania przez uczestników Programu, tj. posiadaczy Karty rabatowej Karta Lunchowa, zgodnie z niniejszym Regulaminem, ze specjalnych promocji cenowych oraz ofert specjalnych obowiązujących w punktach gastronomicznych (tj. kawiarniach i restauracjach) na terenie CH Magnolia Park.
2. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.

§ 2. Postanowienia ogólne, główne pojęcia i terminy

1. Organizatorem Programu jest Kasama Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373988, NIP 5272644671 (zwany dalej Organizatorem).
2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem programu promocyjnego (zwanego dalej Program) wykonuje Organizator.
3. Program prowadzony jest w punktach gastronomicznych wymienionych w spisie aktualnych ofert promocyjnych Partnerów Programu na stronie www.magnoliapark.pl. Spis Partnerów/Punktów gastronomicznych wymienionych na ww. stronie internetowej może ulec zmianie w każdym czasie trwania Programu, np. w związku ze zgłoszeniami nowych restauracji.
4. Program rozpoczyna się od dnia 15 czerwca 2019r. i trwa do odwołania przez Organizatora.
5. Partner Programu Karta Lunchowa (zwany dalej Partner) to podmiot prowadzący działalność gastronomiczną w punkcie gastronomicznym położonym na terenie CH Magnolii Park, u którego Uczestnik Programu może skorzystać z oferty specjalne.
6. Karta Lunchowa (zwana dalej Karta), to karta na okaziciela, emitowana przez Organizatora, umożliwiająca uczestnictwo w Programie, dająca jej posiadaczowi możliwość korzystania ofert specjalnych usług punktów gastronomicznych Partnerów, nabywanych w godzinach 10:00-18:00 na miejscu, w prowadzonych przez nich na terenie CH Magnolii Park punktach gastronomicznych, na warunkach zniżkowych lub szczególnych (dot. aktualnych promocji i ofert specjalnych dostępnych pod adresem www.magnoliapark.pl.)
7. Karta nie daje prawa do skorzystania ze zniżek lub promocji specjalnych w odniesieniu do zamówień składanych i dostarczanych poza lokalem gastronomicznym Partnera, w szczególności drogą internetową, za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali.
8. Uczestnikiem programu Karta Lunchowa (zwany dalej Uczestnik) , jest każda osoba fizyczna, która posiada Kartę i weszła w jej posiadanie w sposób wskazany w § 3 ust. 1. Uczestnicy, jako posiadacze Karty Lunchowej mają takie same prawa i mogą korzystać z ofert promocyjnych wyłącznie w okresie ich obowiązywania i publikacji na stronie www.magnoliapark.pl
9. Regulamin Programu (zwany dalej Regulamin) i wydawane na jego podstawie, wskazane w nim komunikaty, są jedynymi dokumentem regulującym zasady i warunki uczestnictwa w Programie.
10. Treść niniejszego Regulaminu i wydawane na jego podstawie wskazane w nim komunikaty i informacje w sprawie Programu pochodzące od Organizatora, w tym aktualna lista Partnerów, informacje o zniżkach i ofertach specjalnych oferowanych przez Partnerów oraz wszystkich zmianach i nowościach, zamieszczane są na stronie internetowej Programu, prowadzonej pod adresem www.magnoliapark.pl.

§ 3. Warunki nabywania, posiadania, korzystania z Karty Lunchowej

1. Organizator przewiduje następujące sposoby dystrybucji i nabycia Karty:
1) Karta dystrybuowana jest przez Organizatora do wybranych przez niego podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w obszarze wskazanym w § 1 ust. 1, które to podmioty samodzielnie dokonują redystrybucji karty pomiędzy wskazanymi przez siebie osobami fizycznymi – pracownikami, współpracownikami, przy czym o ilości przyznanych danemu podmiotowi Kart decyduje Organizator;
2) Podmioty, o których mowa w punkcie 1) powyżej, zainteresowane otrzymaniem Karty samodzielnie i z własnej inicjatywy wnoszą o wydanie kart, dokonując w tym celu zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.magnoliapark.pl, wskazując w zgłoszeniu liczbę Kart objętych zgłoszeniem, przy czym o ostatecznej liczbie przyznanych danemu podmiotowi Kart, decyduje Organizator.
2. Karty wydawane są podmiotom, o których mowa w ust. 1 bezpłatnie. Odbiór Kart od Organizatora następuje za pokwitowaniem.
3. Karta nie może stanowić przedmiotu jakiegokolwiek obrotu za odpłatnością. Redystrybucja Kart przez dany podmiot pomiędzy wskazane przez niego osoby fizyczne, może nastąpić wyłącznie jako nieodpłatna. Zabrania się pobierania przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jakiejkolwiek odpłatności za przyznanie Karty konkretnej osobie fizycznej, odsprzedawanie, wynajmowanie, dzierżawienie czy przekazywanie pod innym tytułem odpłatnym jakiemukolwiek innemu podmiotowi, pod rygorem zablokowania możliwości korzystania z Karty.
4. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty przysługują w momencie wejścia w jej posiadanie przez konkretną osobę fizyczną i wyłącznie za okazaniem karty w momencie zakupu.
5. Zasady oferty Partnera w ramach Programu określa wyłącznie Partner, którego oferta dotyczy. Aktualna lista Partnerów i ich ofert w Programie dostępna jest na stronie Internetowej www.magnoliapark.pl.
6. Uprawnienia do zniżek lub promocji i ofert specjalnych obejmują jedynie aktualne oferty Partnerów (dostępne w momencie zakupu na stronie internetowej www.magnoliapark.pl) nie łączą się z innymi promocjami oraz ofertami specjalnymi przygotowanymi przez Partnera.
7. Korzystanie z oferty promocyjnej Partnerów nie może być realizowane wstecz tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania w momencie zakupu Karty Lunchowej.
8. Poszczególni Partnerzy mogą w dowolnym momencie trwania Programu przystępować do niego, jak również wycofać się z niego lub zmienić warunki swojej oferty w ramach Programu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z Programu poszczególnych Partnerów oraz za zmianę warunków ich oferty w Programie.
10. Organizator będzie aktualizował listę i treść ofert promocji Partnerów w Programie na stronie www.magnoliapark.pl.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów.

§ 4. Obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik Karty będący uczestnikiem Programu przed skorzystaniem z Karty Lunchowej w punkcie gastronomicznym ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi obowiązującymi zastrzeżeniami dotyczącymi Programu u danego Partnera oraz na stronie www.magnoliapark.pl.
2. Uczestnik ma obowiązek poinformować obsługę Partnera o zamiarze skorzystania z Karty Lunchowej okazując Kartę przed złożeniem zamówienia przy kasie.
3. Karta daje Uczestnikowi prawo do skorzystania ze zniżek lub promocji specjalnych wyłącznie przez jej okaziciela, który otrzymał Kartę bezpośrednio od podmiotów wskazanych w § 3 ust. 1 i wyłącznie w odniesieniu do zamówienia nie wykraczającego poza rozsądne standardy w zakresie wielkości zamówienia dla jednego konsumenta (np. zestaw lunchowy dla jednej osoby). Karta nie daje w szczególności prawa do zniżek lub promocji na zamówienia składane:
1) przez osobę inną niż okaziciel Karty
2) co prawda przez jej okaziciela, ale dotyczące większej liczby osób, np. wielu uczestników spotkań czy przyjęć, lub w ilości hurtowej.
3) w okolicznościach wskazujących na to, że w krótkim odcinku czasowym z tej samej karty korzysta większa liczba osób przekazujących ją między sobą

4. W przypadku próby wykorzystania karty w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Partner ma prawo odmówić realizacji świadczenia określonego w Programie Karty.

§ 5. Dane osobowe

1. Dane osobowe osób reprezentujących podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 jak i Uczestników, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są gromadzone i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Programu przez Organizatora – Kasama Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
2. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
3. Każda osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.
5. Każda osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1, jak i Uczestników związane z Programem mogą być zgłaszane na piśmie (listem poleconym lub przesyłką kurierską) w terminie maksymalnie 14 dni od dnia realizacji zamówienia, którego reklamacja dotyczy, na adres Organizatora: Kasama Investments sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, z dopiskiem „Karta Lunchowa”. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby oraz/lub firmy ją składającej, dokładny adres zwrotny i numer telefonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Osoba, która złożyła reklamację zostanie powiadomiona o jej rozpatrzeniu w formie w jakiej złożono reklamację. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.
4. Niezależnie od tego czy złożono reklamację wszystkie przypadki sprzecznej z niniejszym Regulaminem odmowy honorowania przez Partnera Karty Lunchowej, okazanej przez Uczestnika w okresie ważności oferty, powinny być niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: magnolia@multi.eu. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany podjąć niezbędne kroki w celu wyjaśnienia przyczyny odmowy honorowania Karty Lunchowej.

§ 6. Odstąpienie Uczestnika od Programu

Uczestnikowi przysługuje prawo do korzystania z Karty w całym okresie trwania Programu, jak również nie korzystania z niej i odstąpienia od Programu bez podania przyczyny.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Przystępując do Programu Karta Lunchowa, Uczestnik akceptuje w całości bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty zawarte w niniejszym Regulaminie, który jest udostępniony uczestnikom Programu na stronie internetowej www.magnoliapark.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie.
3. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Lunchowej w każdym czasie.
4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Karta Lunchowa, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności na stronie internetowej www.magnoliapark.pl.
5. Zawieszenia, zmiana lub zakończenie Programu każdorazowo jest skuteczne począwszy od dnia następnego pod dniu ogłoszenia zmiany od godz.: 0:00.
6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii jesteśmy dla Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: magnolia@multi.eu